Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 07/12/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07/12/20193 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
06/12/20191 lần1 lần7 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
05/12/20192 lần0 lần2 lần4 lần5 lần0 lần2 lần4 lần3 lần5 lần
04/12/20194 lần4 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
03/12/20193 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần4 lần
02/12/20194 lần2 lần2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần6 lần
01/12/20191 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần5 lần2 lần
30/11/20192 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần4 lần2 lần4 lần5 lần
29/11/20194 lần1 lần2 lần6 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
28/11/20191 lần5 lần2 lần4 lần5 lần0 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
27/11/20195 lần2 lần8 lần0 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
26/11/20192 lần3 lần1 lần4 lần6 lần2 lần0 lần0 lần3 lần6 lần
25/11/20192 lần4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần5 lần2 lần
24/11/20192 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần6 lần1 lần1 lần
23/11/20193 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần2 lần4 lần3 lần
22/11/20190 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần0 lần5 lần3 lần4 lần
21/11/20195 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
20/11/20195 lần1 lần3 lần2 lần2 lần8 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
19/11/20192 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần4 lần0 lần5 lần3 lần
18/11/20192 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 53 lần 43 lần 56 lần 56 lần 66 lần 54 lần 51 lần 50 lần 56 lần 55 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
07/12/20191 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần7 lần0 lần6 lần4 lần
06/12/20193 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần6 lần5 lần3 lần0 lần
05/12/20194 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
04/12/20193 lần5 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
03/12/20191 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần5 lần4 lần
02/12/20191 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần5 lần4 lần1 lần
01/12/20194 lần4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần
30/11/20194 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
29/11/20190 lần3 lần3 lần3 lần1 lần6 lần2 lần3 lần6 lần0 lần
28/11/20193 lần5 lần4 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần5 lần
27/11/20191 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần6 lần4 lần1 lần6 lần
26/11/20193 lần4 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
25/11/20191 lần3 lần0 lần3 lần4 lần2 lần5 lần3 lần4 lần2 lần
24/11/20193 lần3 lần2 lần6 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
23/11/20192 lần4 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần
22/11/20194 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
21/11/20193 lần2 lần1 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
20/11/20193 lần2 lần1 lần3 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
19/11/20193 lần3 lần1 lần3 lần4 lần0 lần2 lần2 lần5 lần4 lần
18/11/20193 lần3 lần5 lần4 lần4 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 50 lần 62 lần 51 lần 53 lần 51 lần 49 lần 57 lần 56 lần 65 lần 46 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
07/12/20195 lần5 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
06/12/20193 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
05/12/20191 lần3 lần4 lần5 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
04/12/20197 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần0 lần
03/12/20193 lần2 lần6 lần0 lần5 lần1 lần5 lần1 lần3 lần1 lần
02/12/20190 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
01/12/20191 lần0 lần3 lần1 lần1 lần6 lần1 lần6 lần5 lần3 lần
30/11/20192 lần2 lần5 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
29/11/20191 lần6 lần3 lần2 lần3 lần5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
28/11/20193 lần2 lần4 lần4 lần1 lần5 lần1 lần5 lần1 lần1 lần
27/11/20193 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần6 lần7 lần2 lần1 lần
26/11/20193 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
25/11/20190 lần4 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
24/11/20194 lần3 lần1 lần2 lần4 lần5 lần4 lần1 lần0 lần3 lần
23/11/20191 lần4 lần1 lần2 lần3 lần5 lần2 lần5 lần3 lần1 lần
22/11/20193 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần1 lần0 lần2 lần6 lần
21/11/20191 lần1 lần4 lần5 lần6 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
20/11/20191 lần2 lần0 lần6 lần4 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
19/11/20191 lần2 lần3 lần2 lần5 lần1 lần3 lần2 lần3 lần5 lần
18/11/20193 lần5 lần5 lần1 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 46 lần 52 lần 59 lần 52 lần 63 lần 59 lần 52 lần 63 lần 46 lần 48 lần