Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 19/10/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19/10/20192 lần4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
18/10/20191 lần4 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần
17/10/20192 lần1 lần1 lần2 lần8 lần4 lần4 lần5 lần0 lần0 lần
16/10/20196 lần4 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
15/10/20191 lần1 lần5 lần2 lần6 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
14/10/20191 lần2 lần3 lần4 lần3 lần5 lần2 lần5 lần2 lần0 lần
13/10/20191 lần0 lần4 lần4 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần4 lần
12/10/20192 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần5 lần2 lần
11/10/20194 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
10/10/20194 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
09/10/20191 lần0 lần5 lần6 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
08/10/20192 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
07/10/20193 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần
06/10/20191 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
05/10/20194 lần3 lần1 lần1 lần4 lần4 lần3 lần5 lần0 lần2 lần
04/10/20190 lần1 lần4 lần0 lần3 lần6 lần2 lần3 lần1 lần7 lần
03/10/20192 lần2 lần4 lần2 lần1 lần5 lần3 lần5 lần2 lần1 lần
02/10/20192 lần5 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần5 lần4 lần3 lần
01/10/20193 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần4 lần
30/09/20191 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
Tổng 43 lần 49 lần 60 lần 46 lần 60 lần 59 lần 51 lần 65 lần 52 lần 55 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19/10/20193 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần6 lần6 lần2 lần
18/10/20190 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần6 lần5 lần4 lần
17/10/20194 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần4 lần5 lần3 lần
16/10/20191 lần4 lần2 lần2 lần2 lần7 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
15/10/20192 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần4 lần
14/10/20193 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần5 lần1 lần2 lần
13/10/20192 lần5 lần3 lần4 lần5 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
12/10/20192 lần0 lần2 lần2 lần6 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
11/10/20193 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần7 lần1 lần
10/10/20194 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
09/10/20195 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
08/10/20191 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần5 lần4 lần
07/10/20192 lần0 lần0 lần4 lần6 lần5 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
06/10/20194 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
05/10/20192 lần5 lần5 lần1 lần3 lần2 lần5 lần0 lần2 lần2 lần
04/10/20196 lần4 lần4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
03/10/20190 lần4 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần5 lần1 lần4 lần
02/10/20192 lần6 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
01/10/20191 lần1 lần1 lần5 lần1 lần4 lần4 lần3 lần5 lần2 lần
30/09/20193 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
Tổng 50 lần 55 lần 44 lần 45 lần 64 lần 56 lần 50 lần 65 lần 60 lần 51 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19/10/20196 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
18/10/20192 lần4 lần4 lần3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
17/10/20195 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
16/10/20192 lần3 lần1 lần3 lần0 lần4 lần3 lần5 lần1 lần5 lần
15/10/20193 lần5 lần2 lần6 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
14/10/20191 lần1 lần6 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần7 lần2 lần
13/10/20193 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần4 lần
12/10/20193 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
11/10/20192 lần2 lần3 lần5 lần4 lần3 lần1 lần0 lần2 lần5 lần
10/10/20192 lần5 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
09/10/20191 lần0 lần7 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
08/10/20192 lần5 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
07/10/20193 lần6 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
06/10/20192 lần4 lần2 lần6 lần4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
05/10/20193 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
04/10/20193 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
03/10/20194 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
02/10/20191 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần5 lần3 lần4 lần
01/10/20191 lần1 lần3 lần4 lần1 lần4 lần5 lần3 lần3 lần2 lần
30/09/20193 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần5 lần
Tổng 52 lần 57 lần 60 lần 53 lần 51 lần 53 lần 49 lần 54 lần 54 lần 57 lần