Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 09/07/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09/07/20200 lần5 lần4 lần1 lần4 lần1 lần0 lần5 lần3 lần4 lần
08/07/20204 lần2 lần0 lần5 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
07/07/20205 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần
06/07/20206 lần1 lần3 lần0 lần2 lần0 lần4 lần3 lần5 lần3 lần
05/07/20202 lần4 lần2 lần0 lần4 lần7 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
04/07/20205 lần4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần4 lần3 lần
03/07/20202 lần4 lần5 lần2 lần4 lần4 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
02/07/20202 lần1 lần4 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần6 lần2 lần
01/07/20203 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần4 lần
30/06/20200 lần4 lần2 lần4 lần2 lần5 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
29/06/20202 lần4 lần4 lần1 lần2 lần4 lần1 lần5 lần2 lần2 lần
28/06/20201 lần1 lần3 lần1 lần4 lần5 lần1 lần2 lần3 lần6 lần
27/06/20202 lần1 lần2 lần7 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
26/06/20202 lần3 lần5 lần6 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
25/06/20202 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần0 lần7 lần4 lần3 lần
24/06/20202 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
23/06/20203 lần0 lần2 lần7 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
22/06/20206 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
21/06/20206 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần5 lần
20/06/20200 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần5 lần3 lần
Tổng 55 lần 48 lần 58 lần 57 lần 52 lần 62 lần 37 lần 56 lần 56 lần 59 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
09/07/20206 lần4 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần
08/07/20205 lần1 lần2 lần5 lần4 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
07/07/20204 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
06/07/20201 lần3 lần6 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
05/07/20204 lần6 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
04/07/20204 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần5 lần2 lần5 lần
03/07/20201 lần1 lần6 lần0 lần1 lần0 lần3 lần5 lần5 lần5 lần
02/07/20203 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
01/07/20201 lần4 lần1 lần3 lần2 lần6 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
30/06/20203 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần6 lần
29/06/20204 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần5 lần2 lần4 lần2 lần
28/06/20204 lần2 lần4 lần6 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
27/06/20203 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần6 lần3 lần3 lần3 lần
26/06/20201 lần3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần5 lần5 lần0 lần
25/06/20204 lần3 lần5 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
24/06/20206 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần9 lần
23/06/20203 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
22/06/20201 lần1 lần3 lần6 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
21/06/20203 lần4 lần2 lần1 lần1 lần6 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
20/06/20204 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần6 lần5 lần
Tổng 65 lần 55 lần 53 lần 42 lần 46 lần 44 lần 57 lần 62 lần 55 lần 61 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
09/07/20201 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
08/07/20205 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần3 lần
07/07/20202 lần3 lần3 lần6 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
06/07/20202 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần
05/07/20202 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần8 lần1 lần2 lần
04/07/20202 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần7 lần1 lần
03/07/20205 lần2 lần5 lần2 lần0 lần2 lần2 lần6 lần1 lần2 lần
02/07/20200 lần4 lần2 lần3 lần6 lần2 lần5 lần0 lần3 lần2 lần
01/07/20206 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
30/06/20204 lần5 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
29/06/20206 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
28/06/20201 lần4 lần1 lần2 lần4 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
27/06/20201 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần6 lần2 lần5 lần
26/06/20205 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
25/06/20204 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
24/06/20201 lần5 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
23/06/20200 lần7 lần2 lần5 lần1 lần0 lần4 lần4 lần2 lần2 lần
22/06/20201 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần4 lần5 lần4 lần2 lần
21/06/20200 lần2 lần4 lần2 lần5 lần3 lần0 lần4 lần3 lần4 lần
20/06/20203 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần5 lần
Tổng 51 lần 61 lần 50 lần 57 lần 51 lần 44 lần 57 lần 62 lần 53 lần 54 lần