Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 11/04/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11/04/20212 lần2 lần6 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
10/04/20211 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần5 lần3 lần
09/04/20212 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
08/04/20214 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
07/04/20213 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần5 lần3 lần4 lần
06/04/20213 lần2 lần1 lần1 lần8 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
05/04/20213 lần3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần4 lần1 lần4 lần3 lần
04/04/20212 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
03/04/20213 lần4 lần2 lần5 lần0 lần0 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
02/04/20212 lần6 lần0 lần1 lần4 lần4 lần3 lần0 lần5 lần2 lần
01/04/20216 lần3 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
31/03/20211 lần3 lần2 lần2 lần3 lần6 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
30/03/20211 lần5 lần0 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
29/03/20214 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần5 lần
28/03/20214 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần
27/03/20212 lần2 lần2 lần5 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
26/03/20213 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần4 lần0 lần
25/03/20215 lần4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
24/03/20216 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
23/03/20212 lần2 lần4 lần1 lần3 lần5 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
Tổng 59 lần 55 lần 44 lần 48 lần 54 lần 65 lần 51 lần 53 lần 57 lần 54 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
11/04/20215 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
10/04/20211 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần6 lần4 lần2 lần0 lần
09/04/20211 lần6 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
08/04/20214 lần2 lần3 lần3 lần4 lần0 lần2 lần5 lần2 lần2 lần
07/04/20214 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần3 lần0 lần5 lần2 lần
06/04/20212 lần4 lần1 lần3 lần7 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
05/04/20212 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần
04/04/20211 lần5 lần1 lần2 lần6 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
03/04/20213 lần4 lần0 lần5 lần1 lần5 lần2 lần4 lần3 lần0 lần
02/04/20212 lần3 lần3 lần3 lần0 lần4 lần4 lần2 lần5 lần1 lần
01/04/20210 lần4 lần5 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
31/03/20213 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần6 lần2 lần
30/03/20213 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần0 lần3 lần4 lần4 lần
29/03/20215 lần1 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần3 lần
28/03/20214 lần0 lần2 lần5 lần1 lần5 lần0 lần3 lần3 lần4 lần
27/03/20213 lần4 lần4 lần4 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
26/03/20210 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần4 lần7 lần
25/03/20213 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
24/03/20215 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
23/03/20211 lần2 lần2 lần3 lần5 lần0 lần2 lần4 lần4 lần4 lần
Tổng 52 lần 60 lần 49 lần 68 lần 52 lần 46 lần 46 lần 50 lần 64 lần 53 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
11/04/20212 lần4 lần2 lần6 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
10/04/20214 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
09/04/20212 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
08/04/20211 lần2 lần3 lần3 lần7 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
07/04/20214 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần6 lần1 lần2 lần
06/04/20213 lần5 lần5 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
05/04/20213 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
04/04/20214 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần4 lần0 lần3 lần5 lần
03/04/20214 lần5 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
02/04/20214 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần6 lần4 lần2 lần2 lần
01/04/20213 lần5 lần3 lần1 lần3 lần4 lần0 lần4 lần0 lần4 lần
31/03/20212 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
30/03/20216 lần1 lần0 lần4 lần4 lần2 lần2 lần5 lần0 lần3 lần
29/03/20213 lần3 lần2 lần6 lần1 lần0 lần0 lần4 lần5 lần3 lần
28/03/20212 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần4 lần5 lần2 lần
27/03/20211 lần10 lần0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
26/03/20211 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần5 lần
25/03/20213 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần6 lần
24/03/20211 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần4 lần5 lần2 lần2 lần
23/03/20211 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần0 lần6 lần2 lần3 lần
Tổng 54 lần 61 lần 48 lần 49 lần 67 lần 41 lần 52 lần 61 lần 47 lần 60 lần