Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 28/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28/09/20202 lần1 lần2 lần5 lần2 lần4 lần0 lần2 lần5 lần4 lần
27/09/20201 lần4 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
26/09/20201 lần3 lần4 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần6 lần2 lần
25/09/20205 lần6 lần0 lần4 lần3 lần0 lần1 lần4 lần0 lần4 lần
24/09/20203 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần6 lần2 lần4 lần6 lần
23/09/20201 lần4 lần2 lần6 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
22/09/20203 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần7 lần3 lần
21/09/20201 lần4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
20/09/20204 lần0 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
19/09/20202 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần4 lần
18/09/20202 lần3 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
17/09/20202 lần1 lần1 lần5 lần3 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
16/09/20200 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần5 lần4 lần
15/09/20203 lần4 lần2 lần5 lần2 lần5 lần3 lần0 lần3 lần0 lần
14/09/20202 lần1 lần1 lần6 lần1 lần1 lần4 lần2 lần7 lần2 lần
13/09/20204 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần2 lần5 lần
12/09/20203 lần3 lần3 lần1 lần0 lần6 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
11/09/20201 lần1 lần5 lần2 lần2 lần6 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
10/09/20209 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
09/09/20202 lần5 lần6 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần
Tổng 51 lần 50 lần 46 lần 66 lần 46 lần 52 lần 53 lần 42 lần 68 lần 66 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28/09/20201 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần7 lần5 lần
27/09/20204 lần4 lần1 lần4 lần2 lần0 lần5 lần1 lần4 lần2 lần
26/09/20201 lần2 lần1 lần4 lần5 lần5 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
25/09/20202 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần5 lần4 lần1 lần
24/09/20203 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần
23/09/20202 lần7 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần
22/09/20203 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần7 lần5 lần3 lần2 lần
21/09/20200 lần5 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
20/09/20202 lần4 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần7 lần0 lần2 lần
19/09/20200 lần1 lần3 lần7 lần4 lần1 lần3 lần1 lần5 lần2 lần
18/09/20206 lần2 lần4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
17/09/20203 lần5 lần1 lần2 lần3 lần1 lần5 lần1 lần4 lần2 lần
16/09/20203 lần4 lần5 lần5 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
15/09/20201 lần4 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần6 lần
14/09/20200 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần6 lần
13/09/20203 lần4 lần2 lần2 lần6 lần3 lần0 lần0 lần3 lần4 lần
12/09/20203 lần6 lần2 lần3 lần4 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần
11/09/20201 lần5 lần2 lần4 lần2 lần5 lần1 lần0 lần4 lần3 lần
10/09/20204 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
09/09/20207 lần1 lần1 lần5 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
Tổng 49 lần 69 lần 47 lần 66 lần 55 lần 39 lần 46 lần 54 lần 55 lần 60 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28/09/20201 lần3 lần3 lần7 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
27/09/20205 lần0 lần2 lần2 lần7 lần4 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
26/09/20203 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần7 lần1 lần2 lần0 lần
25/09/20202 lần3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
24/09/20203 lần4 lần4 lần4 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
23/09/20202 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
22/09/20202 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
21/09/20205 lần4 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
20/09/20202 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần7 lần3 lần1 lần3 lần
19/09/20202 lần1 lần1 lần2 lần10 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
18/09/20201 lần2 lần1 lần7 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
17/09/20203 lần2 lần1 lần3 lần2 lần6 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
16/09/20202 lần4 lần3 lần3 lần4 lần2 lần5 lần3 lần0 lần1 lần
15/09/20202 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần4 lần3 lần5 lần
14/09/20202 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
13/09/20201 lần6 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần6 lần1 lần
12/09/20202 lần1 lần3 lần2 lần1 lần6 lần3 lần4 lần4 lần1 lần
11/09/20203 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
10/09/20203 lần0 lần4 lần1 lần5 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
09/09/20203 lần1 lần6 lần0 lần2 lần2 lần7 lần2 lần0 lần4 lần
Tổng 49 lần 47 lần 57 lần 53 lần 67 lần 62 lần 64 lần 50 lần 47 lần 44 lần