Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 20/01/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20/01/20202 lần4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
19/01/20201 lần3 lần7 lần6 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần
18/01/20203 lần2 lần0 lần4 lần5 lần4 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
17/01/20202 lần1 lần2 lần2 lần6 lần0 lần2 lần8 lần2 lần2 lần
16/01/20200 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần5 lần
15/01/20202 lần2 lần6 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
14/01/20202 lần5 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần5 lần
13/01/20205 lần3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
12/01/20202 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
11/01/20204 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần4 lần4 lần
10/01/20201 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần5 lần
09/01/20205 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
08/01/20208 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
07/01/20201 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
06/01/20201 lần5 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
05/01/20202 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần4 lần4 lần3 lần3 lần
04/01/20204 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
03/01/20204 lần0 lần1 lần7 lần1 lần2 lần2 lần3 lần7 lần0 lần
02/01/20204 lần6 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần0 lần
01/01/20202 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần1 lần4 lần3 lần
Tổng 55 lần 56 lần 48 lần 58 lần 54 lần 49 lần 43 lần 62 lần 63 lần 52 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20/01/20202 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần
19/01/20201 lần7 lần3 lần1 lần5 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
18/01/20203 lần5 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
17/01/20203 lần5 lần4 lần0 lần5 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
16/01/20204 lần4 lần7 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
15/01/20204 lần6 lần2 lần4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
14/01/20202 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần5 lần1 lần
13/01/20201 lần3 lần2 lần2 lần6 lần1 lần3 lần6 lần1 lần2 lần
12/01/20205 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
11/01/20203 lần4 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
10/01/20205 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần4 lần0 lần6 lần2 lần
09/01/20206 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần6 lần3 lần0 lần
08/01/20200 lần3 lần5 lần6 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
07/01/20203 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
06/01/20202 lần0 lần2 lần3 lần6 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
05/01/20202 lần2 lần3 lần4 lần5 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
04/01/20203 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần7 lần
03/01/20203 lần1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
02/01/20201 lần4 lần3 lần0 lần4 lần0 lần4 lần2 lần5 lần4 lần
01/01/20202 lần4 lần1 lần4 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
Tổng 55 lần 69 lần 51 lần 42 lần 70 lần 35 lần 51 lần 53 lần 59 lần 55 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20/01/20203 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần5 lần0 lần2 lần4 lần
19/01/20203 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
18/01/20205 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần5 lần
17/01/20203 lần6 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần
16/01/20205 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
15/01/20201 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần6 lần2 lần2 lần4 lần
14/01/20203 lần2 lần3 lần5 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
13/01/20205 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần
12/01/20201 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần6 lần2 lần
11/01/20202 lần0 lần0 lần9 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
10/01/20203 lần1 lần2 lần5 lần4 lần6 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
09/01/20201 lần5 lần2 lần4 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần7 lần
08/01/20202 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
07/01/20202 lần1 lần1 lần4 lần2 lần5 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
06/01/20201 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần7 lần2 lần3 lần
05/01/20207 lần4 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
04/01/20203 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần5 lần5 lần4 lần2 lần
03/01/20205 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần0 lần2 lần
02/01/20203 lần5 lần2 lần4 lần5 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
01/01/20205 lần3 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 63 lần 54 lần 50 lần 69 lần 42 lần 51 lần 55 lần 48 lần 55 lần 53 lần