Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 31/03/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
31/03/20201 lần6 lần0 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
30/03/20204 lần2 lần1 lần1 lần4 lần5 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
29/03/20202 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần5 lần4 lần
28/03/20205 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
27/03/20202 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần6 lần2 lần3 lần
26/03/20204 lần3 lần0 lần5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần6 lần
25/03/20201 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần5 lần1 lần
24/03/20201 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần
23/03/20204 lần7 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
22/03/20204 lần5 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
21/03/20202 lần4 lần6 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần6 lần
20/03/20202 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần6 lần1 lần3 lần
19/03/20203 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần6 lần3 lần0 lần
18/03/20201 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần7 lần
17/03/20201 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
16/03/20203 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
15/03/20202 lần6 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
14/03/20203 lần7 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
13/03/20205 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần7 lần2 lần
12/03/20203 lần2 lần4 lần5 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
Tổng 53 lần 74 lần 52 lần 48 lần 42 lần 56 lần 42 lần 56 lần 53 lần 64 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
31/03/20203 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần4 lần
30/03/20202 lần1 lần3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần1 lần1 lần7 lần
29/03/20201 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
28/03/20201 lần4 lần1 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
27/03/20201 lần2 lần3 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần
26/03/20202 lần0 lần3 lần5 lần4 lần5 lần4 lần0 lần4 lần0 lần
25/03/20202 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần
24/03/20201 lần2 lần3 lần3 lần1 lần5 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
23/03/20202 lần3 lần1 lần4 lần4 lần3 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
22/03/20203 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
21/03/20202 lần4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần
20/03/20200 lần8 lần2 lần1 lần5 lần2 lần5 lần0 lần3 lần1 lần
19/03/20201 lần4 lần5 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần
18/03/20202 lần2 lần4 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
17/03/20202 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
16/03/20206 lần0 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
15/03/20204 lần4 lần1 lần1 lần5 lần3 lần5 lần1 lần3 lần0 lần
14/03/20205 lần4 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
13/03/20205 lần4 lần6 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
12/03/20200 lần7 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
Tổng 45 lần 60 lần 57 lần 54 lần 69 lần 57 lần 46 lần 42 lần 57 lần 53 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
31/03/20205 lần2 lần3 lần6 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
30/03/20203 lần0 lần3 lần8 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
29/03/20201 lần4 lần4 lần0 lần2 lần2 lần9 lần2 lần1 lần2 lần
28/03/20205 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần3 lần4 lần
27/03/20203 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần
26/03/20203 lần3 lần4 lần4 lần5 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
25/03/20209 lần0 lần6 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
24/03/20201 lần3 lần3 lần4 lần6 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
23/03/20201 lần5 lần4 lần1 lần1 lần6 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
22/03/20203 lần1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
21/03/20203 lần0 lần1 lần4 lần2 lần3 lần5 lần4 lần2 lần3 lần
20/03/20206 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
19/03/20201 lần4 lần0 lần3 lần3 lần2 lần6 lần1 lần1 lần6 lần
18/03/20203 lần3 lần0 lần4 lần3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần4 lần
17/03/20202 lần3 lần5 lần5 lần0 lần1 lần5 lần2 lần1 lần3 lần
16/03/20203 lần5 lần4 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
15/03/20205 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần6 lần2 lần1 lần2 lần
14/03/20201 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần5 lần4 lần3 lần4 lần
13/03/20205 lần2 lần3 lần0 lần4 lần6 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
12/03/20202 lần4 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần
Tổng 65 lần 52 lần 53 lần 58 lần 59 lần 48 lần 70 lần 40 lần 39 lần 56 lần